Punk Gampang (Punk Panggang Sepinggan)

PUNK GAMPANG (PUNK PANGGANG SEPINGGAN)

I’m A Punk, I’m A Punk
Luas pemikiran

I’m A Punk, I’m A Punk
Jaguh kebenaran

I’m A Punk, I’m A Punk
Juang keadilan

I’m A Punk, I’m A Punk
Pusing belakang, aku tikam!

I’m A Punk, I’m A Punk


And you are NOT!

Carburetor Dung 2002

note:
“panggang” = “grill”
“pinggan” = “plate”

so, punk panggang sepinggan is “a plate of grilled punk, (please!)”, as in ordering it at the restaurant lah!